Aandeel groen gas neemt toe: kansen voor Drenthe & Overijssel
Groen gas is de duurzame variant van aardgas. Het wordt geproduceerd uit organisch restmateriaal zoals slib, GFT-afval en dierlijke restproducten waaronder koeienmest. Na vergisting ontstaat biogas dat na een aantal bewerkingen (zuiveren, toevoegen van de herkenbare aardgasgeur) als groen gas kan worden ingevoed op het reguliere aardgasnet. Consumenten merken geen verschil tussen aardgas en duurzaam groen gas en in huis zijn geen aanpassingen nodig.

Toename productie
Het aandeel groen gas in Nederland is nog bescheiden, maar groeit flink. In 2019 werd 148 miljoen kuub groen gas geproduceerd, daarmee kunnen 95.000 huishoudens (huidig verbruik) een jaar lang van duurzaam gas worden voorzien. De hoeveelheid groen gas neemt ieder jaar toe. Producenten zijn bijvoorbeeld boeren, die mest omzetten in duurzame energie, maar ook grote producenten zoals Attero in Wijster, waar verschillende afvalstromen vergist worden tot groen gas.

Slim combineren van groen gas en elektriciteit geeft voordelen
De Nederlandse netbeheerders zien in de toekomst een rol voor duurzame gasvormige energiedragers, zoals groen gas en waterstof. Door het slim combineren van elektriciteit, hernieuwbare gassen en warmte, is het mogelijk de piekbelasting op het elektriciteitsnet in bijvoorbeeld een koude winter beperkt te houden. Gas kan bovendien makkelijk worden opgeslagen en goedkoop worden getransporteerd over lange afstanden. Groen gas is, net als waterstof, een oplossing voor de verwarming van locaties waar elektrische warmtepompen (all-electric) of een warmtenet onhaalbaar zijn. In het klimaatakkoord is de ambitie geformuleerd om in 2030 een aandeel groen gas van 2 miljard kuub te realiseren.

Regionale netbeheerder RENDO werkzaam in Drenthe en Overijssel, zet in op volledig groen gas in 2030, juist omdat de landelijke omgeving zich slecht leent voor warmtenetten en elektrische warmtepompen gezien het feit dat dit hoge investeringen vraagt in zowel het netwerk als in de woningen. Door middel van isoleren en het inzetten van hybride warmtepompen ziet RENDO-mogelijkheden voor het verminderen van het gasverbruik. Zo kunnen zoveel mogelijk mensen gebruik gaan maken van groen gas.

Klimaatdoelen groen gas onder voorwaarden haalbaar
Om meer inzicht te krijgen in de rol die groen gas in de toekomst kan spelen, heeft Netbeheer Nederland gezamenlijk met CE-Delft onderzoek gedaan naar het potentieel aan biomassa-reststromen in Nederland. In het onderzoeksrapport dat afgelopen week beschikbaar kwam, zijn zowel het biomassapotentieel als de barrières nader in kaart gebracht. Het onderzoeksrapport constateert dat het gewenste aandeel groen gas haalbaar is, mits er flink wordt ingezet op innovaties en ondersteunend beleid. Mogelijke beleidsmaatregelen zijn extra subsidies of een bijmengverplichting voor groen gas.

De netbeheerders zien groen gas als een van de elementen van een robuust en betaalbaar energiesysteem en gaan graag samen met andere partijen aan de slag om het groen gas-potentieel te benutten. Het economisch potentieel van groen gas voor het RENDO-netgebied ligt tussen de 67 tot 131 miljoen kuub. In de onderstaande kaart is de potentie van vergisting per 4-cijferig postcodegebied weergegeven. Het huidige gasverbruik in het RENDO-netgebied komt neer op circa 250 miljoen kuub. Dit jaar komt het percentage groen gas al uit op 9 %. Daarmee is RENDO relatief gezien de netbeheerder met het meeste groene gas in haar netwerk.