Gedeputeerde Staten hebben besloten een Groene Energie Afspraak te sluiten met STERCORE BV uit Hoogeveen voor een haalbaarheidsonderzoek naar groen gas en koolstof uit mest en digestaat. Het college stelt 188.706 euro beschikbaar aan het Drentse bedrijf voor onderzoek naar de realisatie van een innovatieve verwerkingsinstallatie.

 Onderzoek van mest naar groen gas

STERCORE BV heeft een vergassingsprocedé ontwikkeld waarbij het mogelijk is om zonder schadelijke emissies, dierlijke mest om te zetten naar groen gas en koolstof. Hierbij ontstaan geen afvalstoffen en mest wordt hiermee volledig uit de mestmarkt genomen. De Groene Energie Afspraak is gesloten voor het haalbaarheidsonderzoek naar deze innovatieve verwerkingsinstallatie. “Door een vernieuwende aanpak wil STERCORE BV innovatieve, technische en duurzame processen inzetten om CO2 reductie te bewerkstelligen door groene energie op te wekken uit hernieuwbare reststoffen ten behoeve van een evenwicht tussen ecologie, economie en maatschappij”, licht Hans Jansen toe, directeur van STERCORE BV.

 Kansen voor Drenthe

Het project is de eerste testfase reeds voorbij en wordt mede ondersteund door onder andere Energy Valley, EnTranCe, DNV-GL Nederland BV, GasTerra BV, NV Nederlandse Gasunie, N.V. RENDO en Recycling Westerveld. Wanneer de haalbaarheid is bewezen, kan worden gestart met het realiseren van de eerste innovatieve mestverwerkingsinstallatie in de provincie Drenthe. De realisatie van de verwerkingsinstallatie draagt bij aan de lokale werkgelegenheid en levert zo’n 35 tot 40 banen op. Voor een tweede productielocatie worden de vestigingsmogelijkheden ook onderzocht.

CO2 reductie “Het realiseren van deze fabriek in Drenthe is een win-win situatie. Er wordt groen gas uit het verwerken van mest geproduceerd zonder afvalstoffen waarmee CO2 reductie gerealiseerd wordt. Het levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de provinciale Energieagenda 2016-2020. Ook wordt de vrijkomende bio-based koolstof omgezet in een kunstmest vervangend product dat ingezet kan worden in de circulaire economie”, aldus de energiegedeputeerde Tjisse Stelpstra.

Naar verwachting kan de eerste fase van de productielocatie in 2019 in gebruik worden genomen. Uiteindelijk zal per productielocatie jaarlijks ongeveer 15 miljoen kuub groen gas van aardgaskwaliteit geproduceerd gaan worden, dit is vergelijkbaar met de gemiddelde gasbehoefte van 10.000 huishoudens. Ook zal ca. 25 miljoen kilogram aan CO2 reductie per jaar optreden en worden er zo’n 35-40 arbeidsplaatsen gerealiseerd. De uit het proces vrijkomende koolstof dient als basis voor hoogwaardige bodemverbeteraars en meststoffen.