RENDO heeft haar Jaarverslag en Jaarrekening over 2016 naar buiten gebracht. De regionale netbeheerder, actief in Drenthe en Overijssel, boekte in 2016 een positief resultaat van EUR 13,7 mln. Begroot was een resultaat van EUR 10,1 mln. Van het resultaat wordt EUR 7,5 mln. uitgekeerd aan de aandeelhoudende gemeenten van RENDO in Drenthe en Overijssel. Het resterende bedrag wordt toegevoegd aan de reserves van RENDO en aangewend voor toekomstige investeringen in de energietransitie en glasvezelnetwerken.

Directeur Eddy Veenstra is zeer tevreden met het hogere resultaat in 2016:’’Het hogere resultaat wordt allereerst verklaard uit het saldo van bijzondere baten en lasten. Zo konden ingewikkelde fiscale dossiers uit het verleden worden afgewikkeld en werden niet kernactiviteiten als het onderhoud van CV ketels en het bezit van een elektriciteitscentrale in Steenwijk af gestoten. Hiernaast zijn kostenbeheersing en efficiency belangrijke aandachtspunten voor RENDO.

Focus is een goed woord dat voor RENDO past bij 2016. Focus op onze kernactiviteiten, focus op de energietransitie en focus op ons werkgebied in Drenthe en Overijssel’’

RENDO wil haar kerntaken zo goed mogelijk uitvoeren. De ratio’s van onze externe toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn dan een goede graadmeter. ACM vergelijkt de prestaties van alle regionale netbeheerders. RENDO zit inmiddels in verreweg de meeste van deze ratio’s in de top 3. Het doel is om dit de komende jaren voor alle ratio’s (ook tarieven) te bereiken. Onlangs werd RENDO uitgeroepen tot meest klantvriendelijke netbeheerder.

In 2016 is een start gemaakt met het ondersteunen van lokale – en regionale initiatieven op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing in het RENDO werkgebied. Er worden convenanten gesloten met de aandeelhoudende gemeenten in Drenthe en Overijssel. Het transporteren van data (glasvezel) is een nieuwe activiteit voor RENDO. Het beheer van deze netten wil RENDO ook voor haar rekening nemen. Samengevat heeft RENDO in 2016 mooie stappen gezet.

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn gepubliceerd op onze website RENDO.nl.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Eddy Veenstra, Algemeen Directeur RENDO, telefoonnummer 06-33429326 of met Chantal Klaassen, communicatiemedewerker, telefoonnummer 06-15302865.