De gemeente Hardenberg, Wavin Diensten, Cogas, Dion, Enpuls, en N-TRA zien voldoende kansen voor het warmtenetwerk Hardenberg. Dit blijkt uit het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek. De plannen worden nu verder concreet gemaakt, zodat de alliantie nog dit jaar kan beslissen over de investering en starten met de daadwerkelijke uitvoering.

 De gemeente Hardenberg heeft de ambitie om in 2030 minimaal 30% van het energieverbruik duurzaam op te wekken. Een toekomstbestendig warmtenet, dat open staat voor meerdere producenten en leveranciers, kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Vorig jaar is door de Alliantie Warmtenetwerk Hardenberg de intentie uitgesproken om de restwarmte van Wavin in te zetten voor het verwarmen van kantoren, woningen en bedrijven. In deze alliantie werken Wavin Diensten, Cogas, Dion, Enpuls, N-TRA en de gemeente Hardenberg samen om de overgang naar duurzame energie in de gemeente Hardenberg te versnellen.

Haalbaarheidsonderzoek

Tijdens het onderzoek zijn de eindgebruikers in beeld gebracht, is gekeken naar de benodigde installaties en is de businesscase opgesteld. Ook is een doorkijk gemaakt naar een uitbreiding van het netwerk op termijn. Hiermee zet Hardenberg concrete stappen richting een duurzame, betrouwbare, betaalbare en toekomstbestendige warmtevoorziening.

Voorkeursscenario

Uit de verschillende scenario’s die door onderzoeksbureau Greenvis op een rij zijn gezet, is door de alliantie een voorkeursscenario gekozen. In dit voorkeursscenario zijn toekomstbestendigheid en realiseerbaarheid goed gewaarborgd. Het voorkeursscenario gaat uit van het verhogen van de temperatuur van de restwarmte van de bedrijven op het Wavin-terrein met een grote centrale warmtepomp. Een bio-installatie levert zowel elektriciteit voor deze warmtepomp als hogere temperatuur warmte voor bestaande gebouwen. Uit de businesscase blijkt dat over een periode van 30 jaar voldoende financieel rendement wordt gehaald. Mochten op termijn 640 nieuwbouwwoningen in Marslanden II worden aangesloten, dan loopt het rendement positief op. De benodigde investeringen bedragen ca. 12 miljoen euro. Voor een toekomstbestendig warmtenet, waarop een groot deel van de gebouwen in Hardenberg kan worden aangesloten, is een extra investering nodig van 2 tot 3 miljoen euro. De alliantiepartijen dragen de kosten voor de investering gezamenlijk.

Vervolgstappen

De businesscase biedt voldoende aanleiding voor een vervolg. Er is behoefte aan verduidelijking van de rollen binnen de alliantie, het proces, de organisatiestructuur en meer inzicht in risicobeheersing. Dit wordt dan ook de komende periode verder uitgewerkt. De gemeente voert de regie in het lokale proces om tot de duurzame warmtevoorziening te komen. Aan het einde van de komende uitwerkingsfase worden de afspraken officieel vastgelegd.

 Restwarmte bedrijven Wavin-terrein

Bij de productieprocessen van de Wavin-bedrijven komt veel warmte vrij. Deze warmte kan hergebruikt worden voor het verwarmen van kantoren, woningen en bedrijven. Enkele bedrijven op het Wavin-terrein en het naastgelegen zwembad en sporthal De Slag maken al gebruik van deze warmte. Er is voldoende capaciteit om de levering van restwarmte uit te breiden.