Optimale energiemix

Voor al haar 9 aandeelhoudende gemeenten heeft N-TRA een energiemodel laten ontwikkelen. Dit is een op maat gemaakt energiemodel waarin de energie- en duurzaamheidsambities van de betreffende gemeente vergeleken worden met de potentie van duurzame projecten.

Door te variëren in enerzijds de behoefte (beleid op energiebesparing) en anderzijds het aanbod (beleid op energiebronnen) kan er een optimale energiemix ontstaan. Vanuit deze energiemix komt een beeld hoe de energiedragers (warmte, groen gas, elektriciteit), de energiebronnen (vergisting, zonne-energie, geothermie) en de energieconsumptie (o.a. hybride warmtepomp, energiebesparing) zich kan ontwikkelingen. Door de ontwikkeling in energiedragers, energiebronnen en energieconsumptie te plotten in een overzichtskaart  is dit waardevolle input voor de energiestrategie van de gemeente en ook het Regionaal Energieomgevingsplan.

Vanuit N-TRA hebben wij vooral een belang in kennis over de ontwikkeling van de energiedragers, maar aangezien deze afhankelijk is van de energiebronnen en energieconsumptie dragen wij bij aan onderzoek en versnelling daarvan.

Klimaatakkoord

Regionale Energie Strategie (RES)

Het Klimaatakkoord uit juni 2019 bevat een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990.

Het Klimaatakkoord gaat in op een vijftal energietafels; Gebouwde omgeving, Elektriciteit, Industrie, Mobiliteit en Landbouw en landgebruik. Voor netbeheerders en gemeenten is de Gebouwde omgeving de belangrijkste energietafel, verminderen van het energieverbruik in de woning in combinatie met het uitfaseren van aardgas is de opgave.

Om hetgeen in het klimaatakkoord is afgesproken te realiseren, is Nederland opgedeeld in 30 RES-regio’s, de regio’s staan samen aan de lat om 35 TWh aan hernieuwbare energie een plek te geven in het landschap. RENDO is actief betrokken bij twee RES-regio’s, Drenthe & West-Overijssel. Wij werken hard aan het haalbaar en betaalbaar houden van de energietransitie, daarin ondersteunen wij ook de gemeenten binnen ons verzorgingsgebied.

De plannen die worden gemaakt in het RES-proces vragen om aanpassingen aan ons elektriciteitsnetwerk. Zonneparken en windturbines vragen om meer netcapaciteit, daarvoor moet ons netwerk worden verzwaard. Het realiseren van netcapaciteit benodigd tijd (6 tot 10 jaar), ruimte (bijvoorbeeld extra trafostations) en draagvlak.

Transitie Visie Warmte (TVW)

Kansenkaart Duurzame Gassen

In een Transitie Visie Warmte beschrijft elke gemeente hoe zij de warmtevraag van de gebouwde omgeving wil gaan verduurzamen. Een aantal wijken/buurten worden door de gemeente gekozen om vóór 2030 van het aardgas af te stappen; de overige wijken komen in de periode 2030 tot 2050 aan de beurt.

Om tot de wijk/buurt keuze te komen worden bijvoorbeeld sprintsessies gehouden waarbij verschillende belanghebbenden kunnen meedenken en praten. RENDO levert een actieve bijdrage aan de Transitie Visie Warmte en wij helpen de gemeente te komen tot een realistische visie.

Van het aardgas af en voor een duurzaam alternatief kiezen; dit zijn de opties:

  • Duurzame gassen: Groen gas of waterstof. Duurzame gassen zijn in beperkte mate beschikbaar, daarom zetten wij in op een hybride warmtepomp. De hybride warmtepomp verwarmt uw huis zo veel mogelijk via de elektrische warmtepomp, aanvullend daarop wordt het duurzame gas gebruikt voor warm tapwater en het verwarmen gedurende de koude winterdagen.
  • Warmtenet: De gasleidingen in uw wijk worden vervangen door de warmteleidingen van het warmtenet. Voor het verduurzamen is het belangrijk dat ook de warmtebron van het warmtenet duurzaam is, dat kan door middel van restwarmte, biomassa of geothermie.
  • All-Electric: Uw woning wordt verwarmd met een volledig elektrische warmtepomp. Goede isolatie van de woning is daarbij een vereiste. Zeer waarschijnlijk zal het elektriciteitsnetwerk in uw wijk moeten worden verzwaard.

De Nederlandse regering heeft aangekondigd in 2022 te gaan stoppen met de aardgasproductie uit het Slochteren gasveld. Daarnaast heeft Nederland de ambitie om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten. Een duurzaam alternatief op aardgas is groen gas. Groen gas wordt gemaakt uit biomassa reststromen middels vergisting of vergassing, met deze processen wordt eerst biogas gemaakt waaruit vervolgens groen gas is te maken.

Naast groen gas uit biogas zien wij ook groene waterstof als een belangrijk duurzaam gas.

Gas op Groen!

Congestie op het elektriciteitsnetwerk

Onze infrastructuur moet de maximale vermogenspiek kunnen verwerken.

Het verbruikspatroon van huishoudens is sterk aan het veranderen. Enerzijds doordat steeds meer gebouwen zonnepanelen op het dak hebben liggen en anderzijds door (hybride) warmtepompen en/of het laden van elektrische voertuigen. Daarnaast speelt de algemene trend dat steeds meer apparaten geëlektrificeerd worden en dat Nederlanders ook meer elektrische apparaten in huis hebben.

Bekijk voor meer informatie ook het basisinformatiedocument over de energie-infrastructuur.

Meer weten?

Wilt u weten wat N-TRA voor u kan betekenen?

Neem contact op