Visie en doelstelling N-TRA

N-TRA de duurzame dochter binnen de RENDO-groep

Enkele jaren geleden is N-TRA binnen N.V. RENDO Holding opgericht om samen met onze aandeelhoudende gemeenten vorm en inhoud te geven aan de energietransitie in onze regio. Met gemeenten zijn convenanten gesloten over doelstellingen, projecten en rollen. Er zijn, samengevat, drie hoofdoplossingen mogelijk voor de energietransitie: een warmtenet, elektriciteit en hergebruik van de bestaande gasinfrastructuur. Op deze laatste zetten RENDO en N-TRA in. Er zijn inmiddels meerdere projecten in voorbereiding en uitvoering om van fossiel gas naar duurzaam gas over te gaan. N-TRA speelt hierbij een initiërende en aanjagende rol. De overgang naar duurzame gassen (groen gas of groene waterstof) wordt niet bewerkstelligd door achter het bureau te blijven zitten.

Toekomst visie 2030: Gas op Groen!

Wij gaan voor een fossielvrij energiesysteem, uitgaande van een optimale lokale energiemix (groen gas, fossiel gas, elektra en warmte). Daarmee willen wij zo optimaal mogelijk bijdragen aan de duurzame ambities van de gemeente waarbij wij een belangrijke rol zien voor de ondergrondse energie infrastructuur (groen gas, warmte en elektriciteit). Onze visie is concreet:

  • 100% duurzame gassen transporteren en leveren via het gasnetwerk van RENDO in 2030.
  • Samen met de aandeelhoudende gemeenten willen wij de productie van groen gas verhogen. RENDO wil andere partijen stimuleren om groen gas en waterstof te produceren om zo onze ambitie te bereiken.

Doelstelling

Korte termijn
Realiseren van duurzame projecten die bijdragen aan een versnelling van de energietransitie en uitvoering geven aan de afspraken in de convenanten met gemeenten.

Lange termijn
Een fossielvrij energiesysteem uitgaande van een optimale lokale energiemix (groen gas, fossiel gas, elektra en warmte) en zo maximaal bijdragen aan de duurzame ambities van de gemeente waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de ondergrondse energie infrastructuur (groen gas, warmte en elektra).

De overgang naar duurzame energie is onvermijdelijk

De energievoorziening zal de komende decennia ingrijpend veranderen en de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is onvermijdelijk. Een dergelijke drastisch verandering is nodig om de EU-doelstelling van 80-95% CO2-emissiereductie in 2050 t.o.v. 1990 te realiseren. In samenwerking met de rest van de wereld zullen de vergaande CO2 emissiereducties de mondiale opwarming tot 2˚C moeten beperken, en zal de energievoorziening voor Nederland in 2050 klimaatneutraal moeten zijn (Energieagenda, ministerie EZ). De eerste stappen zijn gezet en de urgentie van het versnellen wordt steeds duidelijker. De aansluitplicht voor aardgas in nieuwbouwwijken is inmiddels al deels vervallen en in de Energieagenda van het kabinet is opgenomen dat we in 2050 geen gebruik meer maken van aardgas. Met andere woorden van fossiele energie naar schone energie (geen CO2 uitstoot) en snel ook!

N-TRA zet zich in om de energietransitie te versnellen en wil samen met haar aandeelhoudende gemeenten komen tot een optimale (haalbare) energiemix in Zuid- Drenthe en Noord-Overijssel. Deze mix bestaat uit groen gas, warmte, aardgas en elektriciteit, waarbij het gebruik van aardgas langzamerhand zal afnemen. Een belangrijke vraag voor de netwerkbedrijven is hoe de transitie precies vorm zal krijgen en wat dat voor gevolgen dat heeft voor de energie-infrastructuur.

Team N-TRA

Harry van der Geest
Harry van der GeestCoördinator Energietransitie
Marco Lijflander
Marco LijflanderProjectleider
Fabian Kruiper
Fabian KruiperAdviseur Energietransitie
Rico Doldersum
Rico DoldersumData-Adviseur Energietransitie
Matthias Boekenstijn
Matthias BoekenstijnAdviseur Energietransitie

Organisatie RENDO Holding

Vanuit het verleden is de RENDO vooral bekend als netbeheerder voor elektriciteit en gas in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. Met ingang van 1 september 2017 is binnen N.V. RENDO Holding daar N-TRA aan toegevoegd.
N-TRA is actief als ‘duurzame dochter’ binnen de RENDO-Groep.

N-TRA B.V. is onafhankelijk adviseur op het gebied van het versnellen van de energietransitie.

N-TRA zet zich in om de energietransitie te versnellen en wil samen met haar aandeelhoudende gemeenten komen tot een optimale (haalbare) energiemix in Zuid- Drenthe en Noord-Overijssel. Deze mix bestaat uit groen gas, warmte, aardgas en elektriciteit, waarbij het gebruik van aardgas langzamerhand zal afnemen. Een belangrijke vraag voor de netwerkbedrijven is hoe de transitie precies vorm zal krijgen en wat dat voor gevolgen dat heeft voor de energie-infrastructuur.

N-TRA heeft goede contacten en een prima samenwerking met haar aandeelhoudende gemeenten. Samen werken we aan de Regionale Energiestrategie, de Transitievisie Warmte en de Wijkuitvoeringsplannen. En samen met de collega’s van RENDO Netwerken werken we aan een toekomstige energie-infrastructuur per gemeente. N-TRA wil zich onderscheiden in het optimaal versnellen en ondersteunen van initiatieven en ideeën vanuit een wijk, buurt of dorp op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Het daadwerkelijk doen staat daarbij voorop. Om een substantiële bijdrage te leveren aan het behalen van deze doelen is N-TRA samen met interne- en externe partners bezig om nieuwe ideeën en schaalbare oplossingen te ontwikkelen, en ervoor te zorgen dat de innovaties ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Vacature overzicht

Als je werkt bij N-TRA, werk je mee aan een groene toekomst! Ons bedrijf is altijd in beweging richting meer duurzaamheid. N-TRA is een sterk groeiende organisatie welke opereert in een dynamische branche. Wij zijn onder meer gespecialiseerd op het gebied van energietransitie. Binnen N-TRA werken wij met een jong, gedreven en ambitieus team.

Werkgeluk
Als werkgever vinden wij het werkgeluk van onze werknemers erg belangrijk. Dat begint bij een goede werk-privébalans. Dat gaat verder met de opleidingen die je kunt volgen als je bij ons werkt. Ook een goede werkhouding heeft onze aandacht. We zorgen voor bureaus en stoelen die zorgen voor een goede werkhouding. Je profiteert bij ons van goede arbeidsvoorwaarden, met onder andere een persoonlijk budget voor elke werknemer. De bedrijfscultuur is vriendelijk en ‘plat’, met korte lijnen. We zetten samen de schouders eronder!

Werken bij N-TRA?
Houd de website in de gaten voor onze vacatures.

Klik hier voor alle vacatures van de RENDO groep.

Open sollicitatie
N-TRA is altijd op zoek naar mensen die kunnen bijdragen aan de duurzame toekomst van ons bedrijf. Staat dé functie voor jou vandaag niet tussen onze vacatures, maar denk je dat jij goed bij ons bedrijf past? Stuur ons dan een open sollicitatie met CV en korte motivatie via info@n-tra.nl.

Stage lopen
Zoek je een stageplek? Mail dan jouw CV en een korte toelichting naar info@n-tra.nl.

Meer weten?

Wilt u weten wat N-TRA voor u kan betekenen?