Visie en doelstelling N-TRA

N-TRA de duurzame dochter binnen de RENDO-groep

Enkele jaren gelden is N-TRA binnen N.V. RENDO Holding opgericht om samen met onze aandeelhoudende gemeenten vorm en inhoud te geven aan de energietransitie in onze regio. Met gemeenten zijn convenanten gesloten over doelstellingen, projecten en rollen. Er zijn, samengevat, drie hoofdoplossingen mogelijk voor de energietransitie: een warmtenet, elektriciteit en hergebruik van de bestaande gasinfrastructuur. Op deze laatste zetten RENDO en N-TRA in. Er zijn inmiddels meerdere projecten in voorbereiding en uitvoering om van fossiel gas naar duurzaam gas over te gaan. N-TRA speelt hierbij een initiërende en aanjagende rol. De overgang naar duurzame gassen (groen gas of groene waterstof) wordt niet bewerkstelligd door achter het bureau te blijven zitten.

Toekomst visie 2030: Gas op Groen!

Wij gaan voor een fossielvrij energiesysteem, uitgaande van een optimale lokale energiemix (groen gas, fossiel gas, elektra en warmte). Daarmee willen wij zo optimaal mogelijk bijdragen aan de duurzame ambities van de gemeente waarbij wij een belangrijke rol zien voor de ondergrondse energie infrastructuur (groen gas, warmte en elektriciteit).

  • 100% duurzame gassen transporteren en leveren via het gasnetwerk van RENDO in 2030
  • Samen met de aandeelhoudende gemeenten willen wij de productie van groen gas verhogen. RENDO wil andere partijen stimuleren om groen gas en waterstof te produceren om zo onze ambitie te bereiken.

Doelstelling

Korte termijn:
Realiseren van duurzame projecten die bijdragen aan een versnelling van de energietransitie en uitvoering geven aan de afspraken in de convenanten met gemeenten.

Lange termijn:
Een fossielvrij energiesysteem uitgaande van een optimale lokale energiemix (groen gas, fossiel gas, elektra en warmte) en zo maximaal bijdragen aan de duurzame ambities van de gemeente waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de ondergrondse energie infrastructuur (groen gas, warmte en elektra).

De overgang naar duurzame energie is onvermijdelijk

De energievoorziening zal de komende decennia ingrijpend veranderen en de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is onvermijdelijk. Een dergelijke drastisch verandering is nodig om de EU-doelstelling van 80-95% CO2-emissiereductie in 2050 t.o.v. 1990 te realiseren. In samenwerking met de rest van de wereld zullen de vergaande CO2 emissiereducties de mondiale opwarming tot 2˚C moeten beperken, en zal de energievoorziening voor Nederland in 2050 klimaatneutraal moeten zijn (Energieagenda, ministerie EZ). De eerste stappen zijn gezet en de urgentie van het versnellen wordt steeds duidelijker. De aansluitplicht voor aardgas in nieuwbouwwijken is inmiddels al deels vervallen en in de Energieagenda van het kabinet is opgenomen dat we in 2050 geen gebruik meer maken van aardgas. Met andere woorden van fossiele energie naar schone energie (geen CO2 uitstoot) en snel ook!

N-TRA zet zich in om de energietransitie te versnellen en wil samen met haar aandeelhoudende gemeenten komen tot een optimale (haalbare) energiemix in Zuid- Drenthe en Noord-Overijssel. Deze mix bestaat uit groen gas, warmte, aardgas en elektriciteit, waarbij het gebruik van aardgas langzamerhand zal afnemen. Een belangrijke vraag voor de netwerkbedrijven is hoe de transitie precies vorm zal krijgen en wat dat voor gevolgen dat heeft voor de energie-infrastructuur.

N-TRA sluit convenanten met haar aandeelhoudende gemeenten, waarin het werken aan deze energiemix centraal staat. Ook het komen tot een warmteplan (gebruik maken van restwarmte van de industrie, die nu nog de lucht in gaat) en een toekomstige energie-infrastructuur per gemeente zijn onderdelen van het convenant. N-TRA wil zich onderscheiden in het optimaal versnellen en ondersteunen van initiatieven en ideeën vanuit een wijk, buurt of dorp op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Het daadwerkelijk doen staat daarbij voorop. Om een substantiële bijdrage te leveren aan het behalen van deze doelen is N-TRA samen met interne- en externe partners om nieuwe ideeën en schaalbare oplossingen te ontwikkelen, en ervoor te zorgen dat de innovaties ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Meer weten?

Wilt u weten wat N-TRA voor u kan betekenen?

Neem contact op