Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 september 2018. Wij adviseren u deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Verantwoordelijke
Deze privacyverklaring geldt voor N-TRA B.V. Wij zijn een zelfstandig onderdeel van N.V. RENDO Holding.
N-TRA richt zich op het versnellen en concretiseren van de energietransitie. Hiervoor werken wij samen met onze belangrijkste stakeholders: (aandeelhoudende) gemeenten, woningbouwcorporaties, grootzakelijke verbruikers en energiecorporaties. Wij zijn gevestigd aan Setheweg 1 te Meppel, onze website is www.n-tra.nl.

Toepassing van de privacyverklaring
N-TRA hecht veel waarde aan privacy. Wij gaan zorgvuldig met de verkregen persoonsgegevens om.
Welke gegevens wij verzamelen en wat wij er mee doen, leest u in deze privacyverklaring.

Doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens vanuit onze samenwerking met Buurkracht. Onze buurtbegeleider ondersteund buurten in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel die samen aan de slag willen om buurtbewoners te enthousiasmeren voor energiebesparing.

Gebruikte persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij gebruiken zijn klantgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) en eventueel informatie over de door u genomen besparingsmaatregelen (zoals het aantal en type zonnepanelen).

Grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken uw gegevens om uitvoering te geven aan onze overeenkomst met Buurkracht.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden bij ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel waarvoor de persoonsgegevens nodig waren. Daarnaast dienen wij wettelijke bewaartermijnen in acht te nemen. Wanneer wij persoonsgegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd of geanonimiseerd waardoor het niet meer te herleiden is naar een natuurlijk persoon.

Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbeveiliging. De getroffen maatregelen zijn afhankelijk van de stand van de technologie, kosten van implementatie en de aard van de te beschermen persoonsgegevens en deze dienen ter voorkoming van risico’s zoals vernietiging, verlies van, of toegang tot, uw persoonsgegevens.
Wanneer wij verwerkers inschakelen moeten deze van ons ook passende technische en organisatorische maatregelen treffen.

Gegevens delen met derden
Wij zullen geen persoonsgegevens delen met derden als daar geen wettelijke grondslag voor is. Wanneer wij voor een verwerking gebruik maken van een derde partij, dan is met deze partij een verwerkersovereenkomst afgesloten. In de verwerkersovereenkomst is specifiek vastgelegd welke gegevens worden gedeeld en wat hiermee mag gebeuren.

Doorgifte van gegevens aan het buitenland
Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan landen buiten de EER.

Uw rechten
Wij verwerken persoonsgegevens in opdracht van Buurkracht. U heeft het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt in te zien. Daarnaast kunt u het verzoek doen om deze
persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen, te verplaatsen of te verwijderen. Voor het uitoefenen van uw rechten dient u contact op te nemen met Buurkracht.
Heeft u vragen of een klacht over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dit graag om gezamenlijk tot een oplossing te komen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen door een e-mail te versturen naar avg@rendo.nl. Mocht dit niet slagen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Meldplicht datalekken
Er is sprake van een datalek wanneer persoonsgegevens verloren zijn gegaan of niet redelijkerwijs valt uit te sluiten dat deze onrechtmatig zijn verwerkt. Indien u indicaties heeft dat er wellicht sprake is van een datalek, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden door een e-mail te versturen naar ps@rendo.nl.

Cookiebeleid
Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Contact
Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen hebben dan kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen:
Telefoon: 0522-768181 op werkdagen van 08.00 tot 16.30
E-mail: info@n-tra.nl

Postadres:
N-TRA B.V.
Postbus 18
7940 AA MEPPEL