RENDO en de gemeente Meppel nemen de komende twee jaar samen het initiatief voor een onderzoek naar de optimale energiemix van elektriciteit, warmte, fossiel gas en groen gas in 2030. RENDO stelt een medewerker Buurkracht aan om samen met groepen bewoners in wijken en buurten energie te besparen. RENDO, Waterschap Drents Overijsselse Delta en ABN.AMRO stellen € 10.000 beschikbaar voor een prijsvraag energiebesparing en duurzaamheid.

Met het onderwijs wordt informatie gedeeld en bekeken of samenwerking bij renovatie of uitbreiding van gebouwen mogelijk is. Met woningcorporaties wordt dit jaar meegedacht over duurzame prestatieafspraken. Met ICC Parkmanagement volgt een conferentie voor ondernemers. Daarnaast is er in de samenwerking aandacht voor openbare verlichting en restwarmte van industrie.

Wethouder Stam hecht grote waarde aan de samenwerking: “Juist voor duurzaamheid is een gezamenlijke inzet van groot belang. Inwoners, ondernemers en instellingen leveren samen de energie die nodig is. De gemeente helpt om ze bij elkaar te brengen en doet natuurlijk in eigen huis al het mogelijke voor een duurzame toekomst.”

Meer dan netbeheerder

Tot slot beoordeelt RENDO in overleg met gemeente hoe buitengebieden en bedrijventerrein Oevers E aangesloten kunnen worden op glasvezel. Eind 2015 hebben de aandeelhouders van NV RENDO Holding, waaronder de gemeente Meppel, de strategie 2016–2020 vastgesteld.

RENDO wil van inhoudelijke meerwaarde zijn voor haar aandeelhoudende gemeenten op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. RENDO en gemeente zien een grote opgave in energietransitie en de toekomstige energiemix in Meppel. De gemeenteraad heeft in 2011 de ambitie uitgesproken dat Meppel in 2040 een CO2 neutrale gemeente is.

Gedeelde toekomstvisie

RENDO en gemeente onderzoeken samen in 2016 hoe de mix van elektriciteit, warmte, fossiel gas en groen gas er in 2030 uit zou kunnen zien en presenteren dit als een discussienotitie vóór 1 januari 2017. RENDO brengt kennis in en neemt het voortouw in onderzoek. In 2017 volgt een brede discussie met belanghebbenden. Uitgangspunt is het gemeentelijk beleidsplan van Klimaatgevoelig naar Klimaatrobuust uit 2011.

Algemeen directeur Eddy Veenstra van RENDO is blij met het convenant: “De energietransitie is een grote opgave, resultaten worden geboekt als we op een innovatieve manier samenwerken.”

Consument voorop!

Initiatieven op het gebied van energiebesparing van groepen van bewoners in buurten en wijken krijgen steun van de medewerker Buurkracht van RENDO. Dit jaar komt er al een prijsvraag op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. Dankzij de deelname van Waterschap Drents Overijsselse Delta en ABN.AMRO met een budget van € 10.000.

Onderwijs & scholen profiteren

Met het onderwijs wordt bekeken of informatie meer gedeeld kan worden en hoe energiebesparing en duurzaamheid verder aangejaagd kunnen worden. De gemeente kan RENDO verzoeken om te adviseren bij renovatie van onderwijsgebouwen.

Meedenken met woningcorporaties & bedrijven

In lijn met het provinciale traject De Drentse Energiedeal organiseert RENDO binnenkort een bijeenkomst voor woningcorporaties om mee te denken over energiemaatregelen in nieuwbouw- en renovatieplannen.

De gemeente spant zich in om dit najaar prestatieafspraken met woningcorporaties te maken, onder meer over duurzaamheid. Daarnaast organiseert RENDO samen met ICC Parkmanagement een conferentie over energiebesparing en duurzaamheid voor ondernemers.

Restwarmte

Partijen beoordelen samen of restwarmte van industrie in Meppel benut kan worden. RENDO neemt het initiatief voor het opstellen van een warmtekaart.

Ook verbinding voor glasvezel

RENDO beoordeelt in overleg met gemeente in 2016 hoe resterende buitengebieden van Meppel en industriegebied Oevers E aangesloten kunnen worden op glasvezel. Inzet is dat RENDO investeert in het glasvezelnetwerk. Het streven is vóór 1 juli 2017 het netwerk aan te leggen.

Bron: Gemeente Meppel